Pošli túto stránku na Facebook Pošli túto stránku na Twitter

Sadzobník pokút - priestupky podľa zákona o cestnej premávke

Výcvik vodičovKondičné jazdyTesty z autoškoly

Sadzobník pokút

ukladaných v blokovom konaní za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, spáchané porušením zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • Nerešpektovanie dopravnej značky upravujúcej prednosť „Daj prednosť v jazde“ a „Stoj, daj prednosť v jazde“ (stopka)

  (pokuta 60eur)

 • Prejazd cez križovatku na signál STOJ! dávaný policajtom alebo inou oprávnenou osobou alebo vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia

  (pokuta 150eur)

 • Neuposlúchnutie pokynov, výzvy alebo príkazu policajta súvisiacich s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a pokynov iných oprávnených osôb

  (pokuta 60eur)

 • Vedenie vozidla bez platných dokladov predpísaných zákonom alebo osobitným predpisom

  (pokuta 50eur)

 • Ohrozenie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto ležiace mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní

  (pokuta 60eur)

 • Ohrozenie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov

  (pokuta 60eur)

 • Prekážanie v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky

  (pokuta 30eur)

 • Používanie telefónneho prístroja vodičom vozidla počas jazdy okrem telefonovania s použitím systému „voľné ruky“, alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla

  (pokuta 60eur)

 • Používanie hanlivých gest a iných vulgárnych prejavov voči ostatným účastníkom cestnej premávky

  (pokuta 30eur)

 • Vyhadzovanie predmetov z vozidla

  (pokuta 30eur)

 • Obťažovanie ostatných účastníkov cestnej premávky a iných osôb, najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode

  (pokuta 60eur)

 • Porušenie zákazu používať motorové vozidlo na iných miestach ako sú cesty; to neplatí, ak sa motorové vozidlo použije v súlade s osobitnými predpismi

  (pokuta 150eur)

 • Jazda na motocykli bez riadne upevnenej ochrannej prilby na hlave jazdca a spolujazdca

  (pokuta 60eur)

 • Nepripútanie sa bezpečnostným pásom alebo nepoužitie iného zadržiavacieho zariadenia počas jazdy

  (pokuta 60eur)

 • Jazda po nesprávnej strane vozovky alebo jazdného pruhu v neprehľadných alebo inak nebezpečných miestach (zákruty, vrcholy stúpania a pod.)

  (pokuta 100eur)

 • Bezdôvodná jazda na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy mimo obce v inom než v pravom jazdnom pruhu

  (pokuta 60eur)

 • Bezdôvodná jazda vo vyznačenom vyhradenom jazdnom pruhu

  (pokuta 30eur)

 • Nedanie prednosti v jazde vodičovi autobusu alebo trolejbusu vychádzajúcemu z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, ak dáva znamenie o zmene smeru jazdy

  (pokuta 50eur)

 • Ohrozenie osoby vystupujúcej z vozidla pravidelnej verejnej dopravyosôb alebo do neho nastupujúcej v úseku zástavky pravidelnej verejnej dopravy osôb

  (pokuta 60eur)

 • Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri predchádzaní, alebo ak to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky

  (pokuta 60eur)

 • Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pred odbočovaním a počas odbočovania

  (pokuta 50eur)

 • Ohrozenie vodičov vozidiel, pred ktorých sa vodič po predchádzaní zaraďuje

  (pokuta 100eur)

 • Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti ustanovenej pravidlami cestnej.premávky alebo prekročenie rýchlosti obmedzenej dopravnou značkou

  ( o viac ako 10 km/h pokuta 50 eur)
  ( o viac ako 20 km/h pokuta 100 eur)
  ( o viac ako 30 km/h pokuta 200 eur)
  ( o viac ako 40 km/h pokuta 300 eur)
  ( o viac ako 50 km/h pokuta 400 eur)
  ( o viac ako 60 km/h pokuta 500 eur)
  ( o viac ako 70 km/h pokuta 650 eur)

 • Pri zastavení a státí vodič znemožnil ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta

  (pokuta 60eur)

 • Pri zastavení a státí vedľa vozidla s parkovacím preukazom nezostal bočný odstup najmenej 1,2 m

  (pokuta 60eur)

 • Neumiestnenie prenosného výstražného trojuholníka po dobu núdzového státia

  (pokuta 50eur)

 • Neoprávnené používanie zvukového a svetelného výstražného znamenia

  (pokuta 30eur)

 • Neosvetlenie motorového vozidla počas jazdy rozsvietenými stretávacími svetlometmi alebo im na roveň postaveným osvetlením

  (pokuta 60eur)

 • Jazda na diaľnici s motorovým vozidlom rýchlosťou menej ako 80 km/h, v úseku diaľnice prechádzajúcom cez obec rýchlosťou menejako 65 km/h

  (pokuta 60eur)

 • Používanie diaľnice iným účastníkom cestnej premávky

  (pokuta 60eur)

 • Neumožnenie bezpečného a plynulého prejazdu vozidiel s právom prednostnej jazdy

  (pokuta 100eur)

 • Prekročenie povoleného počtu prepravovaných osôb

  (pokuta 60eur)

 • Použitie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy bez označenia motorového vozidla platnou nálepkou pre dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane

  (pokuta 95eur)

 • Kompletný sadzobník pokút môžte nájsť na: www.minv.sk

  Pozrite si aj:

  Prajeme Vám všetkým veľa šťastných kilometrov za volantom.
  Zdroj: Príloha č. 1 k nariadeniu ministra vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009  Prečítaj si tiež:

  Návrat na zoznam noviniek